Gebed van de Heilige Gemma

 

Mijn Goede Jezus, zie mij hier aan Uw voeten neergeknield om U de dankbaarheid mijns harten te betuigen voor de grote en gedurige weldaden, die ik van Uwe goedheid ontvangen heb of nog ontvangen zal. Iedere keer, dat ik U aangeroepen heb, o Jezus, werd ik verhoord; dikwijls heb ik tot U mijn toevlucht genomen en steeds hebt Gij mij getroost. Hoe zou ik U,  mijn Jezus, ten volle kunnen zeggen wat mijn hart gevoelt?
O, ik dank U; maar ik wilde nog een nieuwe genade (…), ten minste, o mijn God, als dit Uw welbehagen is. Zo Gij niet almachtig waart zou ik U deze gunst niet vragen. Heb nu, o Jezus, medelijden met mij; doch in alles geschiede Uw allerheiligste wil.
Amen.