Katholieke Stichting Gemmakapel Sittard en Stichting Huisvesting Gemmakapel Sittard

Doelstelling
De Stichtingen hebben ten doel: het beheer en de instandhouding van de voorheen aan het klooster van de Zusters Passionistinnen toebehorende kapel, gelegen aan de Leijenbroekerweg 52 te Sittard en er op toe te zien dat de kapel uitsluitend wordt gebruikt voor devotie en liturgieviering van de Katholieke Kerk.

De Stichting Gemmakapel is opgericht met goedkeuring van de Bisschop van Roermond en valt onder de verantwoordelijkheid van de Hoogeerwaarde Heer Mgr. Rob Merkx, Deken van Sittard, Pastoor van de Parochie H. Petrus en H. Michaël.

Verzorging van kapel en liturgieviering berust bij Zr. Annunciata Smeitz van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed. Zij is tevens een aantal uren van de dag beschikbaar voor het ontvangen van bezoekers.
Dat de Gemmakapel voorziet in een behoefte blijkt uit de vele intenties, de opgestoken kaarsjes in de kapel, en de bezoekersaantallen tijdens de missen.
Om de doelstelling van de stichting vorm te geven is er een actief bestuur en een grote groep vrijwillegers die de Gemmakapel een warm hart toedragen.

De Stichting Huisvesting Gemmakapel is opgericht in 2013 met doel de Kapel (gebouwelijk) voor de toekomst veilig te stellen.

Op de foto het bestuur van beide stichtingen in 2018-2019.

Bestuur

Samenstelling Bestuur
2023
Tijdelijk /Waarnemend*)
voorzitter
Dhr. C.J.W. van Berkum *
secretaris
Dhr. W.J. van de Vin
penningmeester
Mw. K.M.J.H. Colaris
bestuurslid
Dhr. M. van Kemenade
bestuurslid
Dhr. P. Op Heij
bestuurslid
Zr. Annunciata Smeitz
 
 
 

Bestuur 2017

 

Gegevens van de Stichting Gemmakapel Sittard
De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 14056512.
Het postadres is: Leyenbroekerweg 52, 6132CG, Sittard.
Het IBAN Bankrekeningnummer (voor giften/donaties): NL89RABO.013.50.19.737 t.n.v. Katholieke Stichting Gemmakapel.
De Stichting heeft ANBI status (algemeen nut beogende instelling), hetgeen betekent dat giften/donaties voor onze weldoeners aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Het Fiscaal nummer (RSIN, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer) is: 8064.38.393

Gegevens van de Stichting Huisvesting Gemmakapel Sittard
De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 59279753.
Het postadres is: Leyenbroekerweg 52, 6132CG, Sittard.
Het IBAN Bankrekeningnummer (voor giften/donaties): NL83RABO.031.63.53.973 t.n.v. Stichting Huisvesting Gemmakapel Sittard.
De Stichting heeft ANBI status (algemeen nut beogende instelling), hetgeen betekent dat giften/donaties voor onze weldoeners aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Het Fiscaal nummer (RSIN, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer) is: 8534.02.292

Privacy verklaring (AVG) beknopt
Interne verstrekking: Een vereniging of kerk mag persoonsgevens verzamelen (zoals naam, adres, woonplaats) en binnen de eigen organisatie doorgeven. Dit is nodig om de vereniging of kerk draaiende te houden. De Stichting Gemmakapel verzamelt deze persoonsgegevens alleen met uw toestemming en voor het onderhouden van persoonlijke contacten.
De stichting registreert geen gegevens omtrent religie of afkomst.
Verstrekking aan derden: Om persoonsgevens aan derden te verstrekken is toestemming van de geregistreerden nodig. De Stichting Gemmakapel deelt de gevens niet met derden.
Website bezoek en social media: De stichting Gemmakapel verzamelt noch analyseert bezoekgegevens op de website of social media.
Bijzondere gegevens: Soms ontvangen wij bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld als er een voorbede wordt gedaan voor een zieke. Het registreren hiervan is nodig en toegestaan omdat het nodig is voor gerechtvaardigde activiteiten. Zusters en voorgangers zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht.
Vragen over uw pricacy of het verwijderen van gegevens: Neemt u hiervoor contact op met de stichting (postadres of e-mail).

Vrijwilligers
De Gemmakapel kent een grote groep vrijwilligers die actief bijdragen aan de doelstelling van de stichting. Een aantal voorbeelden van activiteiten die door onze vrijwilligers worden verzorgd zijn:
-Verzorgen van de versiering en bloemen in de kapel, het schoon houden van de kapel
-Onderhoud (bouwtechnische zaken) van de kapel
-Misdienaars/Acolieten , Lectoren en Collectanten
-Het Gemmakoor
Dagelijks bezoeken vele mensen de kapel. Zonder hulp van vrijwilligers zou dit allemaal niet mogelijk zijn.


Historie van de Stichting (een beknopt overzicht)
In verband met het vertrek van de Zusters Passionistinnen van de Gemmakapel te Sittard op 4 januari 1998, werd de Katholieke Stichting Gemmakapel in het leven geroepen. De stichtingsakte, gedateerd 13 november 1997, werd opgemaakt door Mr. M.H.M. Bemelmans, notaris te Nuth.
Bij de oprichting werden in het bestuur benoemd:
Dhr. F.I.J. Loeven, voorzitter
Dhr. E.M.J.G. Mennens, vice-voorzitter (aangewezen door Stichting WVS. te Sittard)
Dhr. J.A.A. Indemans, secretaris
Dhr. B.M.J. Nelissen, penningmeester
en tot bestuurslid:
Dhr. P.F. Vroemen, priester-aalmoezenier (afgetreden in 2006)
Dhr. F.R. Hage (afgetreden in 2006)
Dhr. H.M. van Doorn (afgetreden in 2010)
Dhr. J.M. Moling (afgetreden in 2001)
Zr. Materna Wehrens, Generaal Overste Liefdezusters van het Kostbaar Bloed.

Dhr. Loeven treedt in 2001 af als voorzitter en bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door dhr. Mennens. Als opvolger van dhr. Mennens, die helaas in mei 2004 overleed, wordt dhr. Van Doorn tot voorzitter benoemd. Na het aftreden van dhr. Nelissen in 2001 wordt het bestuur aangevuld met dhr. Van de Vin die tevens de functie van penningmeester aanvaardt. Het secretariaat van dhr. Indemans wordt in 2004 overgenomen door mw. B.M. Rietmann, (nieuw bestuurslid). Andere nieuwe bestuursleden zijn: dhr. G. Derikx en mw. K. Colaris die is voorgedragen door het Kerkbestuur van de Parochie H. Petrus en H. Michaël.
In 2010 viert de Stichting haar twaalf en een half jarig jubileum en draagt de heer van Doorn het voorzitterschap over aan de Heer Derikx.
Tevens treedt dhr van Berkum toe tot het bestuur.
bestuur 2010

Op de foto hiernaast : het bestuur en de zusters tijdens het feest ter gelegenheid van het twaalf-en-een-half jarig bestaan van de stichting in 2010.

In 2013 treedt dhr Pennings toe tot het bestuur en treden dhr Indemans en mw Rietmann terug.
Na het overlijden van de voorzitter dhr Derikx, wordt in mei 2013 dhr Pennings benoemd tot voorzitter.
In November 2013 wordt de Stichting Huisvesting Gemmakapel Sittard opgericht met beoogd doel verwerven en instandhouding van de Gemmakapel (gebouwelijk).

In 2015 verwerft de stichting Huisvesting Gemmakapeld de kapel en een deel van het Gemmaklooster in eigendom.
In 2016 treden de heren M. van Kemenade en P. Op Heij toe tot het stichtingbestuur.
In 2018 Is Zr. Materna Wehrens, Generaal Overste Liefdezusters van het Kostbaar Bloed overleden. (midden op foto).
In 2023 is dhr Mr. L.C.F. Pennings teruggetreden als voorzitter. Dhr van Berkum neemt tijdelijk waar.


Voorgangers
De overleden Zeereerwaarde Heer drs. N.J.M. Bitsch, die bijna 40 jaar bij de Zusters Passionistinnen voorging in de Eucharistievieringen, is, na hun vertrek, nog lang blijven funktioneren als "Rector" van de Gemmakapel, bijgestaan door andere priesters, o.a. door de Zeereerwaarde Heer H. de Rouw en Zeereerwaarde Pater Piet Draper, Conventueel.    


Beleidsplan en Verslaggeving  (Jaarverslag over 2022)

In verband met de ANBI status van de Stichting Gemmakapel Sitard zijn hieronder een aantal aanvullende gegevens m.b.t. de Stiching en haar beleid vermeld:
Het beleidsplan wordt jaarlijks besproken en bijgesteld aan de veranderende omstandigeheden. Het beleidsplan ondersteunt de doelstelling om de Kapel als plaats voor devotie in stand te houden. Het beleid omvat zowel maatregelen en intenties voor de inhoudelijke invulling van de activiteiten, als ook beleid om de Kapel (als fysiek bouwwerk) te behouden voor de toekomst. Een beknopte weergave van dit beleid en de bijbehorende verslaggeving is hieronder weergegeven:

Uitgevoerde activiteiten:Gemma in Lucca

In 2022 hebben we de moeilijke Corona-periode achter ons gelaten en zijn er het gehele jaar weer missen in de Gemmakapel opgedragen. De bezoekersaantallen zijn daardoor weer gestegen maar blijven nog iets achter op het pre-corona niveau. Naast de opgedragen missen hebben wel vele bezoekers weer hun weg gevonden naar de Gemmakapel, gewoon voor een moment van stilte of gebed. Getuige de vele opgestokken kaarsjes neemt de Gemmakapel een bijzondere plaats in het hart van vele mensen in. Naast de kerkelijke en charitatieve activiteiten hebben we dit jaar ook weer een dag voor onze vrijwiligers kunnen organiseren. De hulp en inzet van de vele vrijwiligers is een onmisbaar voor de Gemmakapel.

Bezoekersaantallen : In verband met Corona zijn bezoekersaantallen voor de missen over 2020 en 2021 sterk achtergebleven bij die van 2019. In 2022 is een voorzichtig herstel opgetreden.
.

Beleid en Verantwoording:
Het beleid is er onverminderd op gericht de doelstelling, zoals is vastgelegd in de statuten, te ondersteunen.: het beheer en de instandhouding van de voorheen aan het klooster van de Zusters Passionistinnen toebehorende kapel, gelegen aan de Leijenbroekerweg 52 te Sittard en er op toe te zien dat de kapel uitsluitend wordt gebruikt voor devotie en liturgieviering van de Katholieke Kerk.
Na het vertrek van de Stichting Daelzicht uit het Gemmacomplex in April 2013 is door het bestuur gekeken naar opties om andere delen van het complex bij de Gemmakapel te betrekken. Het gebruik van de kelder en zolder voor opslag van goederen van de Stichting, de ontvangst van groepen en bezoekers in de kleine ontvangstruimte en vergaderruimte in de kelder is namelijk verre van ideaal. Het ontbreken van toezicht op de entree, het ontbreken van direct daglicht in de ontvangstruimte en het vele traplopen naar kelder en zolder (opslag van goederen) wordt een steeds grotere belasting voor de Zusters en de vrijwilligers. In 2015 is het Gemmaklooster door eigenaar "ZoWonen" in de verkoop gezet, en na een periode van plannen ontwikkelen en onderhandelen is de Stichting Gemmakapel in November 2015 geheel volgens wens eigenaar van de Gemmakapel en aanpalende ruimten geworden. De koop is gefinancierd uit eigen middelen, ondergebracht in de Stichting Huisvesting Gemmakapel. Belangrijkse punt is dat we de grote zaal bij de activiteiten kunnen betrekken. Na de mis kunnen bezoekers hier gezellig napraten een een kopje koffie drinken. Dit is afgelopen jaren een groot succes gebleken en voorziet in de behoefte de onderlinge band tussen de kerkbezoekers te versterken. Ook hebben we de ruimte die toezicht geeft op de entree (portierswoning) nu in eigendom. Deze belangrijke stappen passen in het beleid van het stichtingbestuur om het contact met bezoekers en vrijwilligers te verstevigen en de zusters in staat te stellen hun taken zo goed mogelijk uit te voeren in een prettiger omgeving. Het beleid voor komende jaren zal zijn gericht op het verder uitbouwen van een brede basis waarop de Gemmakapel een plaats in de samenleving behoud als centrum voor devotie en liturgieviering. In 2017 zijn de plannen verder in detail uitgewerkt en conform verwachting is medio 2018 de verbouwing van start gegaan. Eind 2019 is deze nagenoeg afgerond op inrichting van de tuin en buitenomgeving na. De afronding van de herinrichting van de tuin wacht op de uitkomst van bezwaarprocedures van omwonenden.
In 2022 zijn maatregelen genomen om de energiekosten omlaag te brengen en dit zal in 2023 een vervolg krijgen. Verduurzaming van het gebouw is een belangrijk aandachtspunt geworden zowel vanuit maatschappelijk oogpunt als voor het omlaag brengen van de exploitatiekoste.

Zowel het stichtingbestuur van de Katholieke Stichting Gemmakapel Sittard alsook het stichtingbestuur van de Stichting Huisvesting Gemmakapel Sittard ontvangen geen vergoedingen voor uitgeoefende taken (onbezoldigd). Alle middelen die ter beschiking staan, worden aangewend om de doelstellingen van de Katholieke Stichting Gemmakapel Sittard respectievelijk van de Stichting Huisvesting Gemmakapel Sittard te realiseren. Meer in detail is dit weergegeven in de (financieële) Verantwoording 2022 / ANBI publicatie. (zie onderstaande link) .

Verantwoording 2022:Stichting Gemmakapel Sittard
ANBI publicatie


Verantwoording 2022:Stichting Huisvesting Gemmakapel Sittard
ANBI publicate